فیلم آموزش پیتزای سالامی

  • امتیازدهی
  • تدارک برای ۱ نفر
  • زمان پخت ۱۵ دقیقه
  • آماده سازی ۱۵ دقیقه

شاید این غذاها را نیز بپسندید