فیلم آموزش کوزالاک مانتی kozalak mantı

  • امتیازدهی
  • تدارک برای ۴ نفر
  • زمان پخت ۲۵ دقیقه
  • آماده سازی ۲۰ دقیقه

شاید این غذاها را نیز بپسندید