فیلم آموزش سمبوسه برنج

  • امتیازدهی
  • تدارک برای ۴ نفر
  • زمان پخت ۱۵ دقیقه
  • آماده سازی ۴۰ دقیقه

شاید این غذاها را نیز بپسندید