فیلم آموزش اپل اشترودل

  • امتیازدهی
  • تدارک برای ۴ نفر
  • زمان پخت ۲۰ دقیقه
  • آماده سازی ۳۰ دقیقه

شاید این غذاها را نیز بپسندید